Мода

Мода

Спорт, книги, хоби

Спорт, книги, хоби

Здраве с билки

Здраве с билки

Детски и бебешки

Детски и бебешки

Подаръци

Подаръци

Козметика

Козметика

Авто Мото

Авто Мото

Дом и градина

Дом и градина

Машини, инструменти и бизнес оборудване

Машини, инструменти и бизнес оборудване

Други

Други

Електроника

Електроника

  Общи условия за ползване на сайта Pop Up

  I. Общи условия и правила за ползване на услугите, предоставяни чрез информационната платформа POP UP

  Тези Общи условия (ОУ) уреждат взаимоотношенията между Потребителите (купувачи, продавачи, посетители) на уебсайт, находящ се на интернет адрес с домейн popup.bg (наричан по-долу „Уебсайтът“), и неговия собственик, които възникват при посещение и ползване на Уебсайта, в това число достъпа, правата, задълженията и отговорностите на страните.

  Уебсайтът е собственост на Еконт Експрес ООД, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 117047646, седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Славянски“ № 16, телефон за контакт: +359 882 448 055, наричан за краткост Еконт или „Администраторът“.

  “Еконт Експрес” ООД администрира, управлява и поддържа Уебсайта и Платформата на popup.bg.

  С настоящите Общи условия се уреждат отношения, които възникват във връзка с използването на услугите и ресурсите на Сайта.

  Приемането и съгласието с Общите условия е задължително условие за използването на Платформата.

  1. Общите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани (анонимни) потребители (гости), като те влизат в сила от момента, в който Потребителят отбележи отметката, че е запознат и се е съгласил с тях, когато осъществи достъп до Уебсайта или създаде потребителски Профил/Акаунт. Общите условия са приложими при всяко посещение и използване на Услугите и ресурсите на Уебсайта и са валидни до заличаването (изтриването) на Профила/Акаунта на Потребителя и/или преустановяване използването на Уебсайта. Потребителят на Pop Up платформата е отговорен за действията си във връзка с използването на Уебсайта и след закриване на потребителския му Профил/Акаунт.

  2. Общите условия могат да се променят или да се актуализират периодично по преценка на Администратора. В случай, че изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в Уебсайта. При условие че не сте съгласни с направените промени или не сте удовлетворени от предлаганите от Платформата услуги, можете по всяко време да преустановите използването на Pop Up и да изтриете своя Профил/Акаунт.

  3. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с реклами и софтуер на трети лица. Администраторът не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които Уебсайтът препраща.

  4. Взаимоотношенията между потребителите и Администратора във връзка с използването на платформата Pop Up се регулират изключително от тези Общи условия, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора.

  5. При създаването на потребителски профил/акаунт за използване на Услугите, достъпни в Уебсайта и Платформата, с натискането на бутона „Съгласен съм с условията за ползване на услугите на PopUp платформата“, Потребителят изразява своето изрично и информирано съгласие с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност и на Администратора, публикувани в Уебсайта.

  II. Определения на термините, използвани в текста на Общите условия (Дефиниции)

  Използваните понятия и дефиниции в настоящите Общи условия имат следните значения:

  Администратор – търговско дружество „Еконт Експрес ООД, което управлява и поддържа Уебсайта и Платформата.

  Уебсайт/Сайт – уебсайт с адрес (URL) popup.bg, неговите приложения, мобилни и други версии. PoP Up/Платформа – платформа за обяви, собственост на Администратора, достъпна за потребителите чрез Уебсайта.

  Потребител – всяко дееспособно физическо лице или юридическо лице, което използва функционалностите на платформата като продавач и/или купувач и се е съгласило с Общите условия, достъпва Уебсайта, мобилни и други приложения и версии на Уебсайта и използва услугите и ресурсите на Администратора, достъпни в тях.

  Купувач – физическо лице, навършило 18 г., юридическо лице или друго правно образувание, което прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние, чрез Платформата  или чрез получен от него линк, създаден през Платформата и администриран от нея.

  Продавач – физическо лице, навършило 18 г., юридическо лице или друго правно образувание, продаващо/предлагащо стоки чрез платформата Pop Up, чрез публикуване на обява и/или което е генерирало линк с продавана от него стока.

  Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача намерението си за закупуване на Стоката/ите, предлагани в съответната обява, до която Купувачът е получил достъп.

  Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство/уеб пуш и т.н.).

  Услуги – всички услуги на Администратора или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на Уебсайта.

  Стока/Артикул/Продукт – вещ или стока, които са предмет на обяви, предлагани в Платформата.

  Обява създадено от потребител съдържание (текст, изображение/снимка, видео и др.), съдържащо оферта (предложение) за продажба на продукт.

  Профил/Акаунт – съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител на Услугите в Уебсайта.

  III. Условия за достъп

  1. Услугите в Платформата са предназначени за Потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки, както и от юридически лица и организации, създадени и/или действащи в съответствие с българското законодателство.

  2. С натискане на бутона „Разрешавам използването на бисквитки“ Потребителят се съгласява с Политиката за бисквитки на Администратора, публикувани в Уебсайта. С натискането на бутона „Съгласен съм с условията за ползване на услугите на PopUp платформата“, при въвеждане на изискваните от Платформата данни, Потребителят изразява своето изрично и информирано съгласие с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност на Администратора, публикувани в Уебсайта.

  3. Потребителите, които осъществяват достъп до Уебсайта от други територии извън България, са отговорни за своите действия в съответствие с всички приложими местни закони на територията, от която се осъществява достъп до Уебсайта.

  4. Ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване или се предполага, че през Профил на платформата Pop Up са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е извършил или участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на настоящите ОУ и приложенията към тях, и/или увреждат правата, свободите и законните интереси на Администратора, потребителите или на трети лица, то този Потребителски профил може да бъде блокиран или неговите функционалности да бъдат ограничени.

  5. При условие че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна, непълна или неясна, подвеждаща или съмнителна или ако предлаганата стока е на цена по-висока от 10 000 лв. (десет хиляди лева), както и в други случаи, предвидени в ОУ, Администраторът си запазва правото да откаже достъп до Услугите, да премахне обявата или да отхвърли искане на Потребител за създаване на регистрация. 

  6. Потребителят има възможност в своя Профил да изрази своето информирано съгласие да получава всякакви рекламни съобщения и нотификации в мобилните приложения (ако има такива) и мобилните версии на Уебсайта, бюлетини, кампании, както и всякакви други съобщения, изпратени от Администратора до регистрирания от Потребителя имейл адрес и телефонен номер.

  7. Използването на Платформата изисква достъп до интернет, включително програма за преглед на съответната интернет страница (браузър) или мобилно приложение.

  8. В случай, че потребителят има създаден профил за достъп до https://ee.econt.com може да използва същите данни за вход и в Pop Up. 

  9. Изтриването (заличаването) на потребителския Профил/Акаунт може да се извърши чрез функционалностите, налични в сайта https://ee.econt.com.

  10. Достъпът до Услугите в Платформата по никакъв начин не следва да се разглежда или тълкува като безвъзмездно предоставяне на права на собственост или лицензи, включително авторски права или други права на интелектуална и индустриална собственост. Всички права, собственост и законни интереси върху Уебсайта или във връзка с Платформата принадлежат на Администратора.

  11. Всички права, собственост и законни интереси върху Платформата или във връзка с нея, които не са изрично предоставени по силата на тези ОУ, принадлежат на Администратора.

  IV. Описание на услугите и изисквания към съдържанието

  1. Администраторът предоставя, а Потребителят използва Услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно параметрите и условията за тяхното използване, посочени в Уебсайта. Администраторът не е страна по сключваните между потребителите на Платформата сделки.

  2. Услугите в Платформата, достъпни за използване от Потребителите, включват, но не се изчерпват със следните възможности:

  * разглеждане на съдържанието на обявите в рамките на предоставените на Купувача обяви ;

  * публикуване на обяви за продажба на предлагани от Потребителите стоки;

  * създаване на секция „ Моите продукти“, обобщаваща всички обяви на съответния Продавач;

  * осъществяване на покупки и продажби на Артикули/Стоки;

  * възможност за сваляне на QR код, след успешно генериране на обява;

  * възможност за комуникация с другите потребители на платформата

  * използване на куриерски услуги;

  * други услуги.

  3. По преценка на Администратора, Услугите могат да бъдат обновявани, модифицирани, допълвани, разширявани или стеснявани по своя обхват и преустановявани по всяко време.

  V. Създаване и публикуване на обяви за продукти. Закупуване на продукти.

  1. Платформата се използва като инструмент за предлагане на стоки за продажба и за закупуване на стоки на обща цена за една поръчка не по-висока от 10 000 лв. (десет хиляди лева). Тези възможности се предоставят или чрез публикуване на обява в платформата или чрез споделяне на линк към обявите. Всеки от начините за предлагане на стоки, позволява на продавачите да опишат, заснемат и категоризират, предлаганите от тях стоки чрез въвеждане на тази информация в в обявата в платформата, от където те се достъпват от купувачите.

  2. Публикуването на обяви е достъпно за анонимни Потребители (гости) и регистрирани в Платформата Потребители. За да бъде редактирана, вече създадена обява, както и за да бъде обработена поръчка, е необходима регистрация. За успешно създаване на потребителски профил/акаунт се изисква попълването на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в Pop Up.

  2.1. В случай, че Потребителят има създаден профил в е-еконт, може да го използва и за вход в платформата Pop Up.

  2.2. В случай, че потребителят е Физическо лице, то следва да попълни следните задължителни полета: имейл; име; фамилия и парола, както и да даде своето съгласие с Общите условия на Рop up. След въвеждане на данните в задължителните полета Администраторът изпраща на потребителя съобщение на посочения имейл адрес с линк за потвърждение. След потвърждение на имейл адреса, се изисква телефонен номер, след предоставянето на който регистрацията е успешна.

  2.3. В случай, че потребителят е Юридическо лице, то следва да попълни следните задължителни полета: ЕИК на дружеството; имейл на дружеството; Фирма на дружеството; телефон на оторизираното лице; име и фамилия на оторизираното лице и парола, както и да даде своето съгласие с Общите условия на Рop up.

  2.4. След успешното попълване на формата за регистрация, на посочения имейл за кореспонденция, Потребителят получава валиден в рамките на 24 часа линк за активиране на регистрацията. След потвърждение на имейл адреса, е необходимо потребителят да се свърже с Еконт на телефон +359 882 448 055, за да бъде завършена регистрацията.

  3. Въпреки че Потребителите на Pop Up платформата могат да публикуват обяви като „гост“, за да използват пълната функционалност на платформата е необходимо да се регистрират.

  4. За публикуване на обява е необходимо да се следват посочените стъпки и попълнят всички задължителни полета (заглавие, описание и снимки на продукта, цена, килограми, три имена на продавача, фирма на продавача, ако е юридическо лице, цена и други. За родово определени предмети цената следва да е за една бройка и за минимално и максимално количество, което може да се поръча. При успешно създадена обява се генерира и линк, койтопредоставя възможност на потребителя да споделяне на продукта в социалните мрежи, както и автоматичното генериране на QR код, който може да бъде изтеглен и/или принтиран. Например Потребителят може да включи в профила си в някоя от социалните мрежи и/или интернет канали въпросния QR код, чрез/при сканирането на който желаещите да закупят продукта, ще отварят автоматично обявата с въпросния артикул.

  5. В платформата Pop Up продавачите бързо и лесно добавят продукти за продажба в т.нар. „секция“, като сами определят дали цената за доставка да бъде заплатена от купувач или продавач.

  6. Характеристиките и/или цените на стоките, описани в платформата, могат да бъдат променяни от техния Продавач.

  7. Създадените от Потребителя обяви са със срок на валидност 90 дни. След изтичане на валидността на обявите, те ще продължат да се визуализират на местата, където са споделени, но няма да са достъпни за купувачи, съответно обявите ще продължат да се визуализират в платформата, но само за продавача и няма да бъдат нито видими, нито достъпни за купувачи. След/При изтичане на срока на валидност на вече публикувана обява, Потребителят има възможност, ако желае, да я поднови.

  8. Продажбите се осъществяват или чрез достъпване в платформата до съответната обява или чрез споделяне на линкове, през които купувачът влиза. След достъп до обявата, купувачът въвежда данните си: име, (МОЛ) телефон за връзка, имейл адрес, адрес за доставка и избира начин на плащане, приема настоящите Общи условия и Политиката за поверителност на Приложението, за да завърши покупката.

  9. Възможните методи за плащане в платформата са: Наложен платеж или EcontPay с наложен платеж. (https://www.econt.com/econt-express/common-terms ). Търговецът може да направи избор, кои от тези два метода, да могат да използват неговите клиенти.

  10. След като купувач завърши поръчката си в Pop Up, той може да открие информация за нея в меню Моя профил – Хронология на поръчките.

  11. След потвърждение на поръчката и преди тя да бъде изпратена от търговецът към клиента, клиентът има възможност да откаже поръчката си. Това може да бъде направено в профила на клиента, в меню Моите поръчки.

  12. В случай, че потребителят използва профил, към който има сключени споразумения за изплащане на събраните пари от продажбите му, споразуменията могат да бъдат активирани, чрез настройките в меню „Плащане и наложени платежи“.

  13. За всяка обява индивидуално, търговецът може да посочи дали куриерската услуга ще бъде заплатена от него, или от клиента. В профила, в меню „Плащане и наложени платежи“, Продавачът може да посочи как ще заплаща за куриерските услуги – в брой или с клиентски номер. За да бъде възможно заплащането с клиентски номер, е необходимо клиентът да има сключено споразумение с Еконт.

  14. След създаване на поръчка продавачът получава известие на посоченият имейл адрес и в платформата, че има нова поръчка. В профилът си, в меню „Поръчки чакащи изпращане“, продавачът може да откаже поръчката или да създаде документ за доставка и да изпрати поръчката.

  14.1 Автоматично ще бъде генериран документ (товарителница) за доставка на куриерска фирма Еконт Експрес ООД. Стойността на куриерската услуга, в случай че същата бъде реализирана, ще бъде определена на база теглото на продукта, зададения от Продавача адрес за изпращане и въведения за получаване адрес на купувача, както и от Общите условия за пощенските услуги на Еконт Експрес, достъпни на https://www.econt.com/econt-express/common-terms. При създаването на документа за пратка (товарителницата) през платформата ще се прилага автоматично 10 % твърда отстъпка или по-голяма, в случай че клиентът използва такава спрямо условията на Еконт . Процентът отстъпка се начислява автоматично, за потребители, които използват същия профил за достъп, към който е начислен индивидуалния им процент отстъпка, актуален за съответния месец. Отстъпката се начислява върху стандартната цена на неуниверсалните пощенски услуги (включително карго услугите и пратките с нестандартни размери), на допълнителните услуги и/или на услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга за вътрешни доставки. Отстъпка не се начислява при продажбата на опаковки и пликове, при известяване чрез sms, при наем на хладилна чанта и при наем и закупуване на палет.

  След създаване на документ за пратката, потребителят може да следи промените в състоянието на пратката си, чрез статусите в меню „Статус на пратката“

  Клиентите имат възможността да се свързват с търговците, за да правят запитвания за продукти, чрез вътрешна система за комуникация. (Чат в реално време в платформата)

  15. Създаване на обява за продажба в Pop Up.

  15.1. Създаване на обява за продажба на продукт в платформата се осъществява в 3 стъпки – през бутона „Започни“ на началната страница на сайта или след вход от регистрирани потребители – през бутона „Добави продукт“ .

  Стъпка 1 – Потребителят попълва задължителните елементи на всяка обява за продажба на продукт:

  Снимки и/или видео на продукта

  Име на продукта

  Кратко описание

  Цена, на която продуктът се продава, която не може да надвишава 10 000 лв. (десет хиляди лева)

  Брой – колко броя от този продукт са в продажба

  Единична бройка и единична цена, в случай, че се продава и единична бройка

  Минимално и максимално количество от продавания продукт за една поръчка

  Теглото на продукта

  Срок на валидност на обявата

  Имейл, на който ще получава известия за продажба (за нерегистрирани потребители) или секция, в която иска да запише продукта (за регистрирани потребители)

  За чия сметка ще бъде куриерската услуга – купувач или продавач

  Категория, към която продуктът спада

  Подкатегория, към която продуктът спада.

  Стъпка 2 – Потребителят избира адреса, от който ще изпрати продукта при осъществена продажба.

  Стъпка 3 – Потребителят получава линк, който може да копира и да разпространи дигитално, както и QR код.

  16.2. Във всички случаи, в които възникне проблем с обява на Потребител (технически, статус на обява или друг), същият следва да се свърже с Администратора чрез имейл на адрес: [email protected] и да опише конкретния проблем с обяватa.

  17. В профилът си в меню „Моите продукти“, продавачът може да следи и управлява всички свои създадени обяви. Чрез това меню продавачът може:

  Да следи и променя статусът на обявите – активни или не;

  Да следи и променя давността на обявите си;

  Позволява и забранява продуктът да се визуализира в търсачката на платформата;

  Да генерира QR код;

  Да изтрива обявите;

  Да редактира обявите;

  Да следи колко преглеждания имат обявите;

  Да публикува обявите в социални мрежи.

  VI. Условия за публикуване на обяви

  1. Потребителят се задължава да спазва следните изисквания на Администратора при използването на платформата, както и е необходимо да изпълни следните условия за създаването на обява.:

  1.1. Да посочи заглавие на обявата на български (на кирилица). Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на обява. Допуска се изписването на други езици, при условие че е налично описание и на български език. Допуска се изписването на марки, модели и електронни адреси да се извършва на латиница;

  1.2. Цената в обявите за продажба трябва да се посочи като фиксирана сума в лева, с включени в нея данъци и такси. Посочената цена не може да надвишава 10 000 лв. (десет хиляди лева). При поръчка на по-голям брой от определена стока, общата цена на всяка отделна поръчка не може да надвишава 10 000 лв. (десет хиляди лева).;

  1.3. Да не публикува обяви, които указват, че цената всъщност е във валута, различна от посочената в обявата;

  1.4. Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители. Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви, ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател. В случай че потребителят публикува в сайта лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание;

  1.5. Да не публикува обяви за артикули, включени в списъка на забранените стоки и услуги, неразделна част от Общите условия;

  1.6. Да не нарушава Общите условия по какъвто и да е начин;

  1.7. Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях обяви. Редактирането на обявата е възможно и допустимо само по отношение на финансови параметри или други характеристики на съществуващите в обявата артикули;

  1.8. Допуска се публикуването на една и съща обява повече от един път;

  1.9. Не се допуска публикуването на информация, некасаеща конкретния артикул, предмет на обявата, изброяването в заглавието или текста на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя;

  1.10. Заглавието трябва точно и ясно да описва предлагания артикул. Обявата трябва да дава коректна информация за неговото състояние, произход, марка и производител;

  1.11. Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието, в това число телефони, уеб адреси, скайп и други;

  1.12. Забранено е използването на обидни изрази, лични квалификации, нецензурни текстове, видеа и/или снимки, както и такива, целящи да увредят или увреждащи имиджа и достойнството на други лица;

  1.13. Забранено е публикуването на видеа и/или снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание, артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти. Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение;

  1.14. Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията и снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел;

  1.15. Забранено е публикуването на линкове към други сайтове, включително и сайтове за обяви;

  1.16. Забранено е приканването към регистрация в други сайтове;

  1.17. Забранена е директната и/или нерегламентирана реклама;

  1.18. Забранено е предлагането на артикули и услуги, неотговарящи на действащото законодателство;

  1.19. Обявите трябва подробно да описват предлагания артикул/стока. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация и снимки по отношение на продаваната стока или някоя от нейните характеристики. Ако предлаганата стока/артикул не е налична или има някакви допълнителни условия за нейното закупуване, това трябва изрично да е посочено в текста на обявата;

  1.20. Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви/ за стоки втора употреба е забранено ползването на снимки, свалени от Интернет. Задължително е качването на собствени снимки на предлагания артикул и ясно означаване, че той не е нов;

  1.21. Потребителят е напълно отговорен за съдържанието, което публикува в обявата, и за грешки или неточности в описанието на артикула. Потребителят носи отговорност за нарушаване на изискванията по отношение на създадените от него обяви, подробно описани по-горе. Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки (реплики), пиратски стоки (стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляря на авторско право или сходно право) или стоки, съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка (включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.), без одобрението на титуляря на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува.

  VII. Списък на забранени стоки и услуги

  Забранено е публикуването на обяви в сайта, които съдържат или се отнасят до една или повече от изброените по-долу категории:

  1. Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или са в разрез с добрите нрави, включително фалшиви продукти, маркирани по начин, който може да заблуди клиентите относно техния произход, количество, качество, съставки, производствен метод, полезност, приложимост, ремонт, поддръжка или други техни съществени характеристики;

  2. Артикули със съдържание, призоваващо към разпространяване на насилие или омраза на каквато и да е основа;

  3. Снимки и/или видеа с еротичен характер или с порнографско съдържание;

  4. Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти, както и всички предмети, които противоречат на нравствените норми;

  5. Материали със съдържание, което накърнява доброто име на трети лица;

  6. Тютюневи и свързани с тях изделия, включително цигари, пури, пурети, тютюн за лула, тютюн за ръчно свиване на цигари, бездимни тютюневи изделия, тютюн за пушене, тютюн за смъркане, тютюн за орална употреба, както и ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър и отпадъци от тютюн. Забраняват се обяви, свързани с електронни цигари, контейнери за многократно пълнене, течности, съдържащи течности за електронна цигара, бонгове, наргилета и водни лули;

  7. Психотропни субстанции и упойващи, отровни и психотропни вещества, включително наркотици и всякакви други субстанции, използвани за техни заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона;

  8. Музика, филми, софтуер и други стоки или материали, които нарушават авторски права или други права на интелектуална собственост;

  9. Опасни химически субстанции, които застрашават живота, здравето на човека или околната среда (например сярна киселина, карбид);

  10. Човешки и животински тъкани и органи, с изключение на човешка коса и продукти от животинска кожа, козина, пера, рогове и други, при положение че не са забранени за продажба от закона;

  11. Експлозиви и пиротехнически материали (в това число фойерверки, ракети и др.);

  12. Всички видове оръжия, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети, огнестрелни оръжия (както и частите за такива оръжия) и муниции, чието притежание или търговия изискват притежаването на надлежно разрешително, и устройства, изстрелващи газ, включително лютив газ, независимо от това дали притежанието и търговията с тях са ограничени от закона;

  13. Рибарски инструменти и приспособления, чието притежание е ограничено от закона;

  14. Магистърски и бакалавърски теми, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги, свързани с писането на такива работи;

  15. Дипломи за завършено образование или курсове, както и копия на учебници, книги и други произведения, защитени с авторски права;

  16. Акции в дружества, дялове, облигации и други ценни книжа, пасиви, дялово участие в инвестиционни фондове, полици и застрахователни продукти, както и всички други финансови инструменти, предлагани като форма на инвестиране на средства, с изключение на ценни книжа в материална форма, които имат колекционерска стойност;

  17. Регистрационни талони и регистрационни номера за МПС, предлагани без превозните средства, за които се отнасят;

  18. Лични данни или списъци с адреси на електронна поща или телефонни номера;

  19. Празни гаранционни карти (непопълнени);

  20. Каталози за поръчка по пощата и за директни продажби, които се използват за поръчка на стоки, освен остарели каталози с колекционерска стойност;

  21. Софтуер, съдържащ компютърни вируси или други вредни елементи;

  22. Софтуер и услуги, които позволяват събирането на информация от компютърни потребители без тяхното знание;

  23. Софтуер под лиценз „Не е предназначен за продажба“ в тестове, безплатен софтуер, условно безплатни програмни продукти, версии на софтуер, който не се поддържа;

  24. Софтуер, позволяващ генерирането на адреси за електронна поща от уеб страници или позволяващ изпращането на съобщения в големи мащаби до потребители на интернет услуги или услуги за моментални съобщения и др., които не са заявили изрично своето желание за получаването им;

  25. Софтуер за премахване или инсталиране на заключвания на SIM карта на мобилни телефони, както и информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания;

  26. Софтуер и устройства, използвани за премахване на блокирания и пароли от персонални компютри и лаптопи, твърди дискове и други информационни носители, както и авторадиа заедно с информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания;

  27. Активационни кодове, CD-ключове, регистрационни номера, предлагани без оригиналния носител, към който се отнасят;

  28. Профили в програми за поощряване на постоянните клиенти и услуги, свързани с такива програми;

  29.Автомобилни обслужващи програми (като EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP и др.);

  30. Настройки за профил на свободна интернет платформа или покани за използване на такива услуги или за създаването на профил там;

  31. Профили за моментални съобщения в Интернет (например Skype);

  32. Безплатни профили за електронна поща (адреси за електронна поща) или домейни;

  33.Ясновидство и гадателство;

  34. Обяви за работа през интернет, както и всички видове афилиeйт маркетинг програми;

  35. Обяви за работа в чужбина;

  36. Предлагане и изкупуване на всякакви вземания;

  37. Обява за отпускане на кредит, освен ако лицето не е регистрирано от Българска народна банка като финансова институция. В заглавието и описанието на обявата трябва да е посочено недвусмислено на коя кредитна институция е представител авторът на обявата, който следва да изпрати до Администратора при поискване копие на документ, легитимиращ го като неин представител;

  38. Услуги и стоки, свързани с участието в т.нар. “финансови пирамиди” или финансови структури, организирани на базата на привличане на нови членове, където основният или единствен източник на приходи е входната такса, платена от тях;

  39. Системи за инвестиране на фондовата борса и системи за числови игри и букмейкърски залагания, както и услуги, свързани със съдействие за присъединяване към такива игри или залагания;

  40. Указания или адреси (връзки) и FTP сървъри, които съдържат информация или подпомагат: а) създаването или придобиването на експлозиви, които нарушават приложимото право и чието притежание е забранено; б) нарушаването на разпоредбите на приложимото право;

  41. Предлагане на услуги за отключване на мобилни телефони, мобилни устройства, лаптопи, премахване на iCloud и други подобни;

  42. Билети за каквито и да било събития, включително, но не само, за концерти и спортни състезания, които се продават над номиналната стойност, посочена в самия билет, или за които не е приложена снимка към обявата. Свастики, нацистки символи;

  43. Обяви за продажба на живи животни, ако в обявата изрично не е посочен номер на лиценз на животновъдния обект в ОДБХ;

  44. Четка за изправяне на коса Fast Hair Straightener, модел HQT 906;

  45.Промоционални артикули, тестери на продукти, които не са предназначени за продажба или размяна;

  46. SIM карти за мобилни телефони;

  47. Продажба на акаунти в платформи за видеоигри;

  48. Пчелни майки и рояци, ако търговците не са посочили номер на лиценз за съответната година, име и тел. номер съгласно Закона за пчеларството. Предприятията за преработка на восък и восъчни основи трябва да спазват нормативните изисквания по наредбите на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Търговията и превозването на пчелни майки и рояци се осъществява със сертификат за произход, издаден от развъдна организация, както и ветеринарномедицинско разрешение за транспортиране на животни;

  49. Забранява се предлагането на артикули и/или услуги от настоящия списък като подарък/дарение самостоятелно или заедно с други продукти или услуги;

  50. Забранява се продажбата на монети и банкноти в обращение. Абсолютно забранена е продажбата на неистински (фалшиви) монети и банкноти. Обяви за монети и банкноти с колекционерска и нумизматична стойност, които не са в обращение, трябва да съдържат колкото се може повече информация, включително: произход; година на емисия; сериен номер; оригинална снимка на продаваните монети/банкноти; състояние на монетата/банкнотата; отличителни белези (ако има такива);

  51. Оригинални кутии на артикули, защитени с права на интелектуална собственост, включително, но не само, опаковки на артикули, забранени за препродажбa;

  52. Забранени са продажбата и предоставянето на други потребители на униформени облекла, символи и отличителни знаци, въведени за структурите на МВР, институции, организации и държавни органи;

  53. Забранява се продажбата на слонова кост с произход след 18 януари 1990 г. за африкански слон и 1 юли 1975 г. за азиатски слон. Забранена е и продажбата на слонова кост, датираща преди горепосочените дати – без изискуемия сертификат от Министерството на околната среда и водите, с изключение на „обработените екземпляри“, придобити преди 3 март 1947 г., които могат да бъдат търгувани в ЕС без сертификат (каквото е изискването по Регламент (ЕО) № 338/97);

  54. Забранява се продажбата на кутии, контейнери и пликове (включително т.нар. магически и други подобни тип Mystery box), чието съдържание не е оповестено ясно и еднозначно;

  55. Забранява се продажбата на алкохол и алкохолни напитки, както и на джибри и други ферментирали плодови материали, предназначени за производство на алкохолни напитки. Забраняват се и продажбата, и отдаването под наем на малки обекти за дестилиране на алкохол (вкл. казани за варене на ракия), ако продавачът не предостави удостоверение за регистрация на обекта от началника на митницата по местонахождение на обекта;

  56. Медицински продукти, хомеопатични и лекарствени средства;

  57. Храни, хранителни продукти, с изключение на сухи храни, пакетирани, в срок на годност;

  58. Бельо втора употреба;

  59. Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на екипа на Администратора или на други лица. Стоки, които могат да замърсят или навредят на другите пратки (включително отровни и радиоактивни вещества);

  60. Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации (материали, които подтикват към радикално вероизповедание); 

  61. Движими паметници на културата, за които липсва разрешение или сертификат; 

  62. Човешки тленни останки; 

  63. Храни с кратък срок на годност; 

  64. Енергийни продукти (горива); 

  65. Както и всички други стоки и услуги, забранени, ограничени от действащото българско и европейско законодателство.

  66. Движимо и недвижимо имущество

  VIII. Права, задължения и отговорност на Потребителя

  1. Права. Потребителят на Pop Up има право както да регистрира потребителски профил/акаунт и да използва услугите в Платформата законосъобразно и в съответствие с настоящите ОУ, така и да прекрати по всяко време използването на Услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил. Pop Up платформата предвижда възможност за публикуване/регистриране на обяви за продажба на стоки и без да е необходима регистрация. Потребителите на Pop Up със статут „гост“/„анонимен потребител“, както и купувачите-потребители съобразно възможностите, предоставени им от платформата, имат всички права, задължения и ограничения/забрани и отговорности като тези като на регистрираните потребители.

  2Задължения. Потребителят на Pop Up платформата – купувач или продавач се задължава:

  2.1. Да не публикува, изпраща по имейл или по друг начин да предоставя достъп до всякакво съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго), което:

  • е незаконно, увреждащо, заплашително, насилствено, клеветническо, опетняващо, или увреждащо;

  • е от списъка със забранени стоки, описан в раздел VII;

  • е расистко или дискриминационно спрямо която и да е раса, религия, вероизповедание, националност, пол или каквато и да е родова принадлежност на индивида;

  • нарушава всякакво приложимо международно, федерално, национално или местно законодателство по отношение на авторски права, патентни, търговски марки или други права на интелектуална собственост;

  • съдържа подвеждащи данни за контакт, с цел да се прикрие действителният произход;

  • нарушава обичайния поток с прекомерно количество съобщения;

  • съдържа вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни;

  • съдържа лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на друго лице без неговото разрешение;

  • е от порнографско естество, включително съдържащо голота, сексуално или развращаващо съдържание;

  • е от политическо естество;

  • е невярно или подвеждащо;

  • съдържа линкове към конкурентни на Платформата уебсайтове; 

  • рекламира продажбата на незаконни стоки. 

  2.2. Да осъществява достъп до Платформата и Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на Уебсайта, и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите Общи условия. 

  2.3. Да не разстройва пълната или частична функционалност на Уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от Уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.

  2.4. Да не копира, възпроизвежда, модифицира, дублира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от Платформата или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от Уебсайта, включително от неговите мобилни версии и приложения.

   2.5.  Потребители, които публикуват обяви за стоки и услуги, които са предмет на държавен надзор/контрол, лицензионен, регистрационен или разрешителен режим, са длъжни да прикрепят на съответното място в заявката за публикуване на обявата, снимка на изискуемата по закон декларация, удостоверение за правоспособност, разрешение, лиценз или удостоверение за регистрация, етикет или маркировка /което е приложимо/. Обяви, които не отговарят на изискванията по предходното изречение няма да бъдат публикувани, а ако са били публикувани, ще бъдат премахвани от Администратора служебно или след получен сигнал.

  3. В допълнение Потребителят на Pop Up платформата се задължава да не:

  3.1. Прави опити за неоторизиран достъп до Платформата, сървъра, на който Платформата се съхранява или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Платформата;

  3.2. Публикува, показва, използва, споделя, пренасочва или по друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани промоционални, маркетингови, рекламни и други материали, които са извън обхвата на предоставените в Уебсайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. „junk mail“, „spam“, „chain letters“, „pyramid schemes“ или каквито и да е форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения. В случай на получаване на подобни съобщения Потребителят трябва незабавно да информира Администратора;

  3.3. Събира лични данни относно потребители за търговски или незаконни цели;

  3.4. Използва самоличността на други лица;

  3.5. Осъществява контакт с потребители, които не желаят да бъдат обезпокоявани;

  3.6. Упражнява тормоз върху други потребители.

  4. Отговорности 

  4.1. Потребителят на Pop Up пази в тайна имейл адреса и паролата за достъп в Платформата, не ги предоставя за използване от други лица и не използва профилите на други потребители.

  4.2. Потребителят на Pop Up отговаря за съдържанието на публикуваните през Профила/акаунта му обяви и за всички свои действия, извършени през неговия профил във връзка с използването на Платформата. Потребителят се задължава да обезщети Администратора за всички претърпени загуби и разходи, включително, но не само, за наложени имуществени санкции на Администратора в резултат на противоправно поведение от страна на Потребителя.

  4.3. Потребителят на Pop Up носи пълна отговорност за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, включително, но не само, за всяка информация (писмена, аудио, визуална и др.), която споделя, изпраща до други потребители, и отговаря без ограничения за последиците от своите действия и причинените вреди в пълен размер.

  4.4. Потребителят на Pop Up във връзка с публикуваното и споделено oт него съдържание, потвърждава и гарантира, че: а) за времето, през което съдържанието е налично в Уебсайта, притежава необходимите разрешения (лицензи, права, съгласие) от правоносителите да използва това съдържание в Уебсайта (включително, но не само, всички необходими патентни права, права върху търговски марки, ноу-хау, авторски права или други права на интелектуална собственост върху цялото или част от съдържанието) и дава своето съгласие, публикуваното от него съдържание, включително снимки и описания, да бъде използвано от Администратора във връзка с предоставянето на Услугата, във връзка с нейното рекламиране или позициониране в интернет пространството по всякакъв начин, по който Администраторът намери за добре; б) има писменото съгласие и/или разрешение на всяко лице – физическо или юридическо, чиито данни се посочват или свързват със съдържанието, публикувано от Потребителя.

  4.5. С публикуването на определено съдържание в Платформата Потребителят запазва правата си върху съдържанието, като предоставя на Администратора правото на използване, възпроизвеждане, разпространение във връзка с Уебсайта и Услугите, предоставяни от Администратора, включително и във връзка с нейното рекламиране или позициониране в интернет пространството по всякакъв начин, по който Администраторът намери за добре.

  4.6. С публикуване на съдържание в която и да е публично достъпна част на Уебсайта Потребителят оправомощава Администратора да налага забрани за неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието от която и да е трета страна без необходимото за това изрично разрешениe. Потребителят предоставя на всеки друг потребител на Уебсайта неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Уебсайта (този лиценз изключва случаите на пренасяне и всякаква друга употреба с комерсиална цел). Посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторът премахне или изтрие това съдържание от Уебсайта.

  4.7. Потребителят на Pop Up не нарушава поверителността на други потребители на Платформата чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

  4.8. Потребителят на Pop Up публикува обяви, които отговарят на изискванията на Общите условия, включително на условията в Приложенията към Общите условия, и не нарушават разпоредби на действащото законодателство.

  4.9. Потребителят на Pop Up няма право да използва търговските марки на Еконт Експрес ООД, включително сходни или близки домейни с Pop Up, и други регистрирани от Еконт Експрес ООД търговски марки, както и да нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели или трети лица.

  4.10. Потребителят на Pop Up действа законосъобразно и добросъвестно в отношенията си с трети страни и/или други потребители на Услугите на Администратора, включително, но не само, при воденето на преговори, сключването на сделки, продажбата, заплащането и доставката на стоки и услуги, предлагани чрез Платформата. Потребителят носи пълна отговорност за вреди във връзка с наличността, качеството, годността и съответствието на продаваната от него стока.

  IX. Права и отговорности на Администратора

  1. Права. Администраторът има право, но не е длъжен да блокира достъпа на Потребител до профила/акаунта му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните неизчерпателно изброени случаи, когато:

  1.1. Потребителят нарушава настоящите Общи условия или приложимото действащо законодателство или Администраторът има съмнение за такова нарушение;

  1.2. Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи;

  1.3. Потребителят уврежда интересите, правата и/или доброто име на други потребители, на Администратора или на трети страни или корпоративната политика на Администратора;

  1.4. При извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Платформата:

  1.5. Да отложи публикуването на обява на Потребител с цел извършване на модерация за съответствието на съдържанието на обявата с настоящите Общи условия и приложимото законодателство;

  1.6. Да откаже публикуването или да премахне без предупреждение публикувани обяви, които:

  -           засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите и други трети лица или друг значим обществен интерес;

  -           противоречат на настоящите Общи условия или на приложимото законодателство.

  1.7. Да разреши или да откаже създаването на нов Профил/Акаунт от Потребител, чийто предходен профил/акаунт е блокиран, ограничен или заличен от Администратора;

  1.8. Да организира анкети, проучвания, промоции, оферти, игри с цел подобряване качеството на Услугите, които предоставя;1.9. Да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, да прави промени в Уебсайта и Услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на Услугите по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите търговски решения.

  2. Независимо от действията на Администратора, Потребителят носи отговорност за съдържанието на създадените от него обяви. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на Платформата и не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица.

  3. Администраторът не носи отговорност за:

  3.1. Каквито и да е публикации в Платформата или извън нея, които не са създадени от самия Администратор;

  3.2. Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите;

  3.3. За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в Платформата;

  3.4. Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите Общи условия, и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на Платформата и трети лица.

  4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

  4.1. Съответствието на обявите и съдържанието на сайта с очакванията на потребителите;

  4.2. Постигането на професионални, бизнес цели, доходност и други;

  4.3. Удовлетворението на Потребителя от избраните от него стоки или услуги. В случай че Потребителят има съмнение относно качеството на Услугите или на Уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, Потребителят не трябва да използва Платформата и Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите и Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът не носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от Потребителя във връзка с използването на Уебсайта, извън предвидените в закона случаи;

  4.4. Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание;

  4.5. Сайтът да остане непроменен по отношение на своите външен вид и характеристики или да се поддържа неограничено във времето;

  4.6. Непрекъснатото функциониране на сайта и/или на неговите функционалности.

  X. Сигнали при нарушени права на интелектуална собственост

  1. Администраторът на Pop Up/Еконт обръща специално внимание на Потребителите, че публикуването в сайта на съдържание, което нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост (например предлагането на имитации и реплики на оригинални стоки за продажба, неправомерното използване на търговски марки или публикуването на авторски текстове, описания, снимки или изображения без съгласие на правоносителите) е забранено. Обяви, представени като „фалшификат“, „реплика“, „имитация“, се премахват без предупреждение и без право на редакция, както и обяви, за които не е посочен подобен текст, но за които Администраторът има съмнение, че представляват „фалшификат“, „реплика“, „имитация“, или нарушават права на трети лица.

  2. Администраторът няма задължение да следи за отсъствието или наличието на права на интелектуална и/или индустриална собственост върху съдържание, публикувано от Потребители, или съдържанието от външни източници, към които препраща сайтът.

  3. Потребителите могат да изпращат своите сигнали и уведомления oтносно обяви или съдържание в сайта, за които се твърди, че нарушават права на интелектуална и/или индустриална собственост на имейл [email protected]. Жалбите за нарушения на интелектуална собственост се разглеждат от Pop Up.

  4. Право да сигнализират за евентуалното нарушение имат:

  4.1. легитимният собственик на права върху интелектуална и/или индустриална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в платформата; или

  4.2. упълномощеният представител по интелектуална/индустриална собственост или друго изрично упълномощено от легитимния собственик лице.

  4.3. Потребители или други лица, които имат съмнение, че предлагана стока е „фалшификат“, „реплика“, „имитация“ или нарушава по друг начин права на трети лица. 

  При сигнал за евентуално нарушение от потребител, администраторът има право незабавно и без предупреждение да премахне обявата.

  5. Сигналите за нарушени права на интелектуална или индустриална собственост трябва да съдържат:

  5.1. пълномощно, в случай че лицето, което подава сигнала, не е легитимен собственик на обекта на интелектуална/индустриална собственост, чиито права са нарушени;

  5.2. доказателство за правата на интелектуална и/или индустриална собственост върху докладвания обект на нарушението (например свидетелство за регистрация за марка, дизайн, патент и пр.);

  5.3. прилагане на пълен списък с линкове към докладваните обяви;

  5.4.  информация за контакт (имена, телефон, имейл, адрес и др.) на лицето, подало сигнала.

  6. Администраторът разглежда подадения сигнал в срок от 14 дни от датата на получаване. Възможно е срокът да бъде удължен с цел проучване и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. При установяване на неточности в подадения сигнал или при липсата на някои от изискуемите документи Администраторът може да се свърже с подателя на сигнала за допълнителни инструкции. Отговор на сигнала се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които лицето е изпратило жалбата или които е посочило за контакт.

  7. Всички жалби за нарушени права на интелектуална/индустриална собственост, които Администраторът счете за основателни и подкрепени с доказателства, се уважават, а докладваните обяви или съдържание се премахват от Уебсайта.

  8. Засегнатите потребители от жалбата имат право да оспорят действията по жалбата. Жалбоподателят се уведомява за всяко възражение от засегнат потребител.

  9. Всеки засегнат потребител от действия във връзка с жалба може да изпрати своите възражения на имейл адрес [email protected] по своя преценка, Администраторът свързва директно двете страни за осъществяване на директна комуникация, като ги уведомява за това по подходящ начин. При условие че възраженията на засегнатия потребител не са подкрепени с доказателства, обявата или съдържанието не подлежат на възстановяване от Администратора.

  10. Всички обяви, които нарушават законова забрана или клаузи от тези общи условия, ще се считат за нарушаващи и ще бъдат премахвани, след получен сигнал или служебно от Администратора.

  XI. Авторски права

  1. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост върху материали, съдържащи се в Уебсайта, включително, но не само, права върху текстове, дизайн, изображения, сорс код и други, с изключение на автoрските права върху визуалните и аудио-визуалните произведения, включени от Потребителя в обявите, генерирани от продавачите, принадлежат на Еконт и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

  2. Използването (включително зареждането, копирането, предаването, разпространението, съхраняването) на каквото и да е съдържание на Уебсайта, освен това, което е съобразено с национално и международно законодателство и с настоящите Общи условия за ползване, без изрично писменото разрешение на Еконт е забранено.

  3. Нито една част от Сайта не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда, без изричното писмено съгласие на носителя на съответното право на интелектуална собственост – ЕконтЕкспрес ООД и/или неговите партньори и доставчици. Всяко неправомерно използване на съдържанието на Сайта ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите приложими действащи закони в Република България.

  XII. Защита на личните данни

  1. Еконт Експрес ООД, ЕИК 117047646, офис: гр.Русе, бул.„Славянски“ № 6, телефон имейл за контакт: +359 882 448 055, [email protected] е администратор на лични данни. Еконт се задължава да полага необходимата и дължима грижа и да отговаря за защитата на информацията за Потребителя, която му е станала известна по повод ползването на Уебсайта.

  2. С правилата и реда за събиране и обработване на личните данни Потребителите могат да се запознаят на страницата „Защита на личните данни”/„Поверителност на личните данни“, част от настоящия Уебсайт.

  3. Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на ЕконтЕкспрес ООД за поверителност на личните данни/за защита на личните данни, достъпна на сайта на платформата.

  4. Въведените от Потребителите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679, като Администраторът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

  XIII. Отговорност

  1. Администраторът не гарантира верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Уебсайта.

  2. Администраторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Уебсайта, както и не носи отговорност за изправността на устройствата, които осигуряват достъпа до сървъра, върху който е разположен Уебсайтът.

  3. Администраторът не поема никаква отговорност за загуби или пропуснати ползи, включително (без ограничения) всякакви преки или непреки вреди, дори ако е дружеството, изрично уведомено за възможността от възникването на подобни вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа, използването или разглеждането на Уебсайта.

  XIV. Заключителни разпоредби

  1. Администраторът не носи отговорност за съдържанието, верността и актуалността на публикуваните търговски съобщения/обяви/линкове. Отговорност за това носят Потребителите на услугата.

  2. Настоящите общи условия са публикувани на адрес: https://popup.bg/general-terms и могат да бъдат едностранно изменяни от Администратора, като измененията влизат в сила с публикуването им на посочения адрес.

  3. За всички неуредени в настоящите Общи условия случаи се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

  4. Всички възникнали спорове в отношенията между получателите на услугите и Администратора се разрешават чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от компетентния съд, съгласно разпоредбите на ГПК.

  5. Всички съобщения, освен на адреса на управление на Администратора, могат да бъдат изпращани и на следния електронен адрес: [email protected].